بررسی عوامل هرزرفت حلال واحد آمین و راههای مقابله با آنها

1- بررسی عوامل هرزرفت حلال واحد آمین

كارهای اصولی برای كاهش هرزرفت حلال واحد آمین با اندازه‌گیری دقیق دبی هرز‌رفت واحدی كه در سرویس می باشد شروع می‌گردد . به منظور انجام این‌كار به فهرست‌های طولانی خریداری حلال الكانول آمین توجه كنید و بطور ساعتی و یا روزانه میزان هرزرفت آمین را نسبت به مقدار تولید واحد حساب كنید (مقدار آمین هرزرفت بر حسب پوند به مقدار گاز تصفیه‌ شده بر حسب میلیون استاندارد فوت مكعب MMSCF ). اگر داده‌های فهرست‌ها موجود نباشد ، بوسیله بررسی همه هرزرفت‌ها بطور  جداگانه بدست می‌آید .

برای تعیین هرزرفت هر قسمت به موارد ذیل نیازمندیم :

-آنالیز آزمایشگاهی كامل از حلال تصفیه‌كننده شامل نمك‌های مقاوم در مقابل حرارت (Heat stable salt )مقدار محصولات دگردیسی ( degradation product )

-نقشه های طراحی واحد 

- شرح كار و شرایط عملیاتی كه شامل شرح كار فیلتر ، دمای بالای برج جذب ،فشار برج جذب ، غلظت حلال ، نسبت گاز تصفیه‌شده به دبی ورودی تصفیه‌كننده می‌شود .

اندازه‌گیری تقریبی هرزرفت آمین از طریق اندازه‌گیری هرزرفت تبخیری آمین (VAPORIZATION ) ، حلالیتی (Solubility ) ، ماندگی ( Entrainment ) و دگردیسی (degradation ) بدست می‌آید .  هرزرفت مكانیكی (mechanicall loss  ) ، تفاوت بین هرزرفت برآورد شده و هرزرفت واقعی آمین است . هرزرفت مكانیكی بطور مجزا با بازرسی واحد و بررسی عملیات واحد حاصل می‌شود .هرزرفت‌های پنج‌گانه سیستم باید از كمترین تا بیشترین عامل هرزرفت طبقه بندی  شوند . این طبقه‌‌بندی دستوراتی مهم را برای دستگاهها و تغییرات عملیاتی واحد مشخص می‌كند .

اكثر طبقه‌بندی‌ها هرزرفت ، از بیشترین تا كمترین عامل هرزرفت در واحدهای تصفیه گاز را هرزرفت مكانیكی ، ماندگی ، تبخیری و دگردیسی بیان نموده‌اند .ولی هنگامی كه تصفیه‌گر مایع قسمتی از فرآیند باشد ، بزر‌گترین عامل هرزرفت به ترتیب، هرزرفت مكانیكی ،ماندگی مایع ،حلالیتی بیان نموده‌اند .

1-1-هرزرفت تبخیری ( Vaporization )

این نوع هرزرفت با همه سیستم‌های تصفیه‌ای الكانول آمین همراه است این نتیجه مستقیم فشار بخار الكانول آمین در زمان تماس با گاز است . مقدار الكانول آمین فاز بخار به شرایط عملیاتی خروجی برج جذب ، برج احیاء‌كننده و مخزن فلش‌درام بستگی دارد . اینها سه عامل مهم در هرزرفت تبخیری الكانول آمین در سیستم‌های مختلف می‌باشد . پارامترهایی كه بر مقدار آمین تبخیری تاثیر می‌گذارند شامل دما ، فشار و غلظت آمین می‌شود . این عوامل ، تعادل بین فشار بخار آمین در محلول و فشار بخار گاز را مشخص می‌كند . افزایش دما و یا كاهش فشار مقدار آمین فاز گاز را افزایش می‌دهد و باعث افزایش فشار بخار بیشتری بوسیله الكانول آمین برگاز می‌گردد. از آنجایی‌كه گاز تصفیه شده به‌صورت متوالی به‌وسیله گاز جدید ورودی برج جایگزین می گردد، پس آمین اضافی باید از طریق بخار به فاز گاز برود تا تعادل برقرار بماند می‌توان هرزرفت تبخیری آمین رابرای هر نوع حلالی ازطریق داده‌های فشار بخار هر آمین خاص و فشار ودمای گازورودی محاسبه نمود.                                                                                                       .  

 با توجه به این نكته MEA فراریت بیشتری نسبت به DEA و MDEA دارد  با استفاده از نمودارها و شرایط عملیاتی واحد برآورد هرز‌رفت آمین
 می‌تواند برای برج جذب و خروجی گاز مخزن فلش‌درام بكار رود . اگر نتوانیم میزان گاز اسیدی از مخزن فلش‌درام را اندازه‌گیری نماییم می‌توانیم آنرا برآورد نماییم.

           از آنجایی‌كه آب برگشتی (Water Reflux ) یك  1 تا 5 درصد آمین دارد به گازهای اسیدی كه از احیاء كننده (Striper ) خارج می گردد آب زده می‌شود . هرزرفت تبخیری در احیاء كننده معمولا كم است، چرا كه جریان گاز اسیدی نسبت كوچكی از دبی گاز برج جذب می‌باشد. هرزرفت تبخیری آمین برای برج احیاء در شرایط عملیاتی خاص را در جدول شماره1 نمایش داده‌ایم .

            برای كاهش هرزرفت درهر سیستم آمین ، بایدشرایط تعادلی گاز آمین برای برگرداندن آمین به فاز مایع تغییر كند . پارامترهای اصلی كه باید روی آن كار كرد ، دما ،فشار و غلظت آمین می‌باشد . سردكننده‌های گاز تصفیه‌شده (Treated gas cooler ) عموما به منظور برگرداندن آب به سیستم آمین و كاهش حجم كار واحد سرمایش (gas dehydration unit ) مورد استفاده قرار می گیرد . سردكننده‌ها فقط قسمتی از آمین تبخیری را به سیستم بر می‌گردانند . در حالیكه با استفاده از سیستم شستشوی‌آبی (Water wash system ) ، غلظت آمین كاهش می یابد و بیشتر آمین تبخیر شده قابل بازیافت می‌باشد . در شستشوی آبی هم غلظت آمین و هم فشار آمین كم است .مقدار فشار آ‌مین در گاز ، تعادل جدیدی را بوسیله حركت دادن آمین در فاز آب مشخص می نماید . بیشتر سیستم‌های شستشوی آبی روی سینی های ورودی آمین در برج جذب سینی‌دار یا خروجی ظروف انباشته شستشوی آبی آمین (Packed water- wash Vessel ) نصب می‌گردد .

               بررسی‌هایی كه برای واحدهای الكانول آمین تگزاس غربی در سال 1990 كامل شده است ،میزان هرزرفت آمین را 3 پوند آمین در یك میلیون گاز تصفیه شده نشان می‌دهد. اكثر واحدهایی كه در فشارها بالا عمل می‌كنند هرزرفت تبخیری امین جزء كوچكی ازكل هرزرفت سیستم‌شان است. این مشخص‌می‌كند كه حتی‌اگرهرزرفت‌های تبخیری همیشه اتفاق بیافتد ،حجمی از آمین ها در موارد دیگر نیز هرز می‌رود .

1-2-هرزرفت حلالیتی آمین SOLUBILITY:

            یكی از موارد هرزرفت زیاد آمین كه با هرزرفت تبخیری نیز شباهت دارد ، مربوط به هرزرفت حلالیتی (حل شوندگی آمین در هیدروكربنهای مایع ) است . این نوع هرزرفت با هر تصفیه‌كننده الكانول آمین هیدروكربن‌های مایع همراه است . همانند هرزرفت تبخیری ، تعادلی بین آمین در فاز هیدروكربن و الكانول آمین محلول خالص مشخص می‌شود .

مقدار آمین در فاز هیدروكربن مایع از دما ، فشار و غلظت آمین در لایه مرزی بین دو مایع تاثیر می‌پذیرد . این پارامترها تعادل آمین را بین دو فاز مشخص
می‌نماید، عموما با افزایش دما یا كاهش فشار ،آمین بیشتری درهیدروكربن‌ها حل
می گردد .هر هیدروكربنی كه در لایه مرزی با هیدروكربن جدید بالارونده در برج جایگزین می‌گردد، آمین بیشتری را در فاز هیدروكربنی حركت میدهد و در نتیجه آمین بیشتری از سیستم خارج می‌گردد. نوعا در تصفیه‌كننده مایع - مایع ، تغییرات كم دما و فشار را برای نگهداری هیدروكربن بصورت مایع اعمال می‌نمایند . از مهمترین عوامل برای كنترل هرزرفت حلالیتی ، غلظت آمین است.

هرزرفت حلالیتی در سیستم‌های تصفیه مایع را می‌توان به‌وسیله نصب سیستم شستشوی‌آبی روی تصفیه‌گركنترل نمود . با سیستم شستشوی آبی روی تصفیه گر گاز غلظت آمین در تعادل با هیدروكربن كاهش می‌یابد . آمین در فاز هیدروكربن ، مقدار تعادل را با فاز شستشوی آبی مشخص می كند . این تعادل جدید آمین را به درون محلول ،جهت برگشت به سیستم آمین حركت می‌دهد .

  مقدار هرزرفت تبخیری و حلالیتی برای هر نوع آمین در شرایط عملیاتی مختلف مشخص شد. هرزروی تبخیری نسبتا كم است مگر اینكه فشار كاهش یابد یا دما افزایش یابد. در حالیكه هرزروی حلالیتی تصفیه‌گر مایع نوعا زیاد است . سیستم شستشو‌گر آبی كنترل‌كننده هر دو نوع هرزرفت می‌باشد . هرزرفت حلالیتی و تبخیری از طریق خواص فیزیكی آمین و شرایط عملیاتی كنترل می‌شوند در حالیكه هرزرف ماندگی ، فسادی و مكانیكی به‌وسیله تغییرات در دستگاه‌ها ، شرایط عملیات و ذرات آلوده‌كننده كنترل می‌گردد.

1-3-ماندگی مایع در گاز :

سریر شدن فیزیكی (Physical curry- over ) از تصفیه‌گر به خروجی گاز تصفیه شده یا خروجی گازهای اسیدی را هرزروی ماندگی می‌گویند . ماندگی مانند حالت
مه‌آلود (
mist ) یا اسپری‌شده (spary ) می‌توان توصیف نمود، پراكندگی مایع در گاز به اندازه قطره بستگی دارد .پراكندگی (dispersion
) گاز در مایع را كف‌كنندگی
 می‌گویند. كف‌كنندگی (
foaming ) نوعا از تركیب ذرات آلوده‌كننده آمین ، ذرات جامد و هیدرولیك گاز در برج جذب و احیاء ناشی می‌گردد.

1-پراكندگی مایع در گاز (entrainment ) Liquid-in –gas dispersion . این پدیده از
 شكل‌گیری قطرات آمین كوچك ناشی می‌شود كه نوعا از قطرات 1/0 تا 5 میكرونی تشكیل می‌گردند و با گاز به ستون‌های بالا برده می‌شود . از آنجایی‌كه وزن قطره‌های كوچك برای غلبه بر نیروی بالابرنده گاز در برج كافی نیست بنابر‌این برای جلوگیری از ماندگی باید سرعت گاز كاهش یابد .

نشانه‌های متعددی از هرزرفت‌های ماندگی زیاد در سیستم‌های گازی وجود دارد اولین نشانه با‌رگذاری بیش از حدمخازن دفع‌كننده مایعات (Knock out Drum) است .

دومین نشانه اگر وسایل دفع‌كننده صدمه ببیند یا اندازه آنها كوچك باشد ، آمین مانده‌شده به وسایل دفع كننده بعدی حركت خواهدكرد و در وسایل‌آبگیری گاز و مكانهای پایین خطوط انتقال گاز جمع می‌شود . در جدول شماره 3 عوامل ایجادپدیده ماندگی لیست شده است . برای كنترل هرزرفت ماندگی ، سرعت گاز را جایی كه فقط قطرات كوچك بوسیله گاز ، برده می‌شود پایین نگه داریم .اغلب هرزرفت ماندگی زیاد به عملیات برج جذب بالای دبی طراحی یا زیر فشار طراحی نسبت داده می‌شود.         .

جدول شماره 2- عوامل ایجاد پدیده ماندگی

كوچك بودن قطر برج برای جریان گاز

عملیات برج زیر فشار طراحی رود

شیر سینی‌ها در زمان طغیان (floading) یا بالاتر از آن عمل كنند.

سینی ها گرفته یا صدمه دیده باشند.

پخشانده آمین گرفته یا كوچك باشد

صفحات از بین برنده حالت مه آلودگی (mist eliminator ped) صدمه دیده باشند.

دفع كننده مایع (knock out vessel) صدمه دیده باشند.

 

سینی‌های عملیاتی نزدیك یا بالای جایی كه پدیده طغیان صورت می‌گیرد باعث افزایش قطرات می‌شوند . كه محاسبات طراحی سینی بوسیله فروشنده تامین
 می‌گردد.طراحی  توزیع كننده آمین
Amin distributor)
) باید بعنوان یكی از عوامل شكل‌دهی حالت مه‌آلود چك گردد. نصب صفحات از بین‌برنده مه‌آلودگی در بالاترین نقطه برج و نصب وسایل
 دفع‌كننده در خروجی برج روش متداولی است . كار اساسی این صفحات ایجاد مسیر مارپیچی برای حركت گاز و تامین سطحی برای برخورد قطرات می‌باشد . آمین روی سطح كم‌كم  جمع می‌شود و قطرات بزرگتر شكل می‌گیرد و سپس به روی سینی یا به پایین وسیله دفع‌كننده مایع می‌ریزد.  

1-3-1-پراكندگی گاز در مایع كف‌كنندگی( Gas in liquid dispersion – foaming)

 این پدیده از شكل‌گیری حباب‌های پایداری كه كف( foam) را می‌سازند ناشی می‌گردد. نسبت مساحت سطح به وزن این حباب‌ها زیاد است و شرایط لازم را برای گاز جهت انتقال كف به خروجی ایجاد می‌نماید .همیشه مقدار معینی از كف روی هر سینی وجود دارد . اما این كف پایدار نیست و به آرامی در محلول شكسته می‌شود پدیده كف‌كنندگی. روی یك سینی ساخته می‌شود وبه سینی بالایی می‌رود ، و این كف دربرج بالا می‌رود و به مخزن دفع‌كننده (Knock out Drum )سرریز (كری آور )
می‌كند .

سه پارامتر مهم پدیده كف‌كنندگی(foaming )را ایجاد می‌نماید :

-فعالیت مواد آلوده‌كننده آمین contaminant)) پدیده كف را آغاز می‌كند.

-ذرات جامد كف را پایدار می‌كند .

-سرعت زیاد گاز كف (foam ) را ایجاد می‌كند .

حتی یكی از این عوامل نیز میتواند پدیده كف‌كنندگی را ایجاد نماید .مواد آلوده‌كننده آمین مانند مایعات هیدروكربنی ، اسیدهای ارگانیك ، مواد آلوده‌كننده آب  مواد شیمیایی تصفیه‌كننده‌ی سرچاهی می تواند بوسیله آنالیز آزمایشگاهی چك گردد. ذرات سولفید آهن و جامدات دیگر كف را پایدار می‌سازند . با تشخیص مواد آلوده‌كننده و جلوگیری از ورود آنها به سیستم و فیلتراسیون آمین می توان از ایجاد پدیده
كف‌كنندگی جلوگیری نمود . واحدهای عملیاتی زیادی در جلوگیری از ورود مواد‌
آلوده‌كننده آمین (
contaminant ) به محلول موفق بوده‌اند پالایشگاه‌های متعددی از سیستم شستشوی آبی (Water-wash) روی ورودی گاز استفاده می نمایند . این سیستم از ورود اسیدهای ارگانیك همراه گاز به سیستم جلوگیری به عمل می‌آورد همچنین از فیلتر porous media)
) نیز به منظور جلوگیری از ورود سولفید آهن به سیستم روی گاز ترش ورودی سیستم نصب می‌نمایند . اغلب مواد آلوده‌كننده آمین را میتوان بوسیله تعمیر یا تغییر شكل و سایل یا مخازن واحد گرفت . اكسیژن از طریق
وا‌حد بخار و نیز مخازن ذخیره آمین كه بدون گاز پوششی است وارد سیستم می‌شود كه با تغییر عملیات و یا ایجاد گاز پوششی می‌توان مواد آلوده‌كننده اكسیژنی رابه مقدار قابل توجه‌ای كاهش داد .   

علاوه بر این بعضی از واحدهای عملیاتی برای كنترل كیفیت آمین و جلوگیری از ورود مواد آلوده‌كننده آمین به سیستم از فیلترهای كربنی و مكانیكی استفاده می نمایند . فیلتر‌كربنی از ورود عوامل كف‌كنندگی مانند مایعات هیدرو‌كربنی محصولات دگردیسی آمین و اسیدهای ارگانیك به سیستم جلوگیری می كند . از آنجاییكه فیلتر كربنی جامداتی را بصورت فین‌های‌كربنی carbon fines)) وارد سیستم می‌نماید . در نتیجه از فیلتر مكانیكی به منظور جلوگیری از این ذرات به سیستم استفاده می شود.    

7-3-2-هرزرفت پدیده ماندگی در تصفیه‌گرهای مایع (Entrainment liquid treaters) :

این نوع هرزرفت همانند هرزرفت ماندگی در سیستم گازی می‌باشد كه تفاوت‌ها را در اینجا بررسی می‌كنیم . وجود آمین در خطوط خروجی مایع یا در جداكننده‌های بعد از تصفیه‌گر نشانه‌ای از هرزروی ماندگی است .

  . پارامترهای مهم در پدیده ماندگی ، سرعت اروفیس پخشاننده آمین ، (distributor amine orfice velocities) ، سرعت اروفیس دوباره پخشانده آمین (redistributor ori fice velocities) و سرعت سطحی (superficial velocities ) برای هر دو فاز هستند .حل مشكل پدیده هرزروی ماندگی درسیستم تصفیه‌گر مایع نیازمند محاسبات دقیق از خصوصیات طراحی تصفیه‌گر می باشد . در صورت وجود نواقص در سیستم عملیاتی با ادامه روند‌ماندگی به دستگاه‌های جداكننده در خروجی هیدوكربن‌های مایع نیاز می‌باشد از آنجائیكه چگالی مایع به چگالی آمین نزدیك است ، سیستم جداساز فقط روی قطرات بزرگ موثر است وسایل جداسازی كه بر اساس نیروی گراویتی عمل می كند برای حل این مشكل نتیجه بخش است .جداسازی گراویتی ((Gravity separation برای مدت زمان تنش
(
hydrocarbon ( retention time
10تا 20 دقیقه در سرعت‌های كم استفاده می‌شود . این اتفاق هم در بالای برج جذب انجام می‌پذیرد وهم در جداكننده خروجی برج
 می توان  با جداكننده كم‌سرعت دریك چرخه پیوسته ،جداسازی قطرات بزرگ را در جداسازی گراویتی بهبود‌ بخشید .جداكننده‌ها با مدت زمان تنش كوتاه موثر نیستند، زیرا گشتاور قطرات آمین در حلول مسیر مارپیچی تفاوت زیادی با گشتاور هیدروكربن ندارد .

سیستم شستشوی آبی كه برای هرز‌روی حلالیتی استفاده می‌شود در گرفتن قطرات مانده‌شده نیز مورد استفاده قرار‌می‌گیرد.

1-4-هرزرفت دگردیسی آمین در سیستم (degradation )

 تعریف صحیح برای هرز رفت دگردیسی آمین در بیشتر سیستم‌های الكانول آمین دشوار است .تعریف كلی دگردیسی آمین ، تغییر شیمیایی الكانول آمین فعال است . در این نوع هرزروی ، آمین سیستم را ترك نمی‌كند ،بلكه قادر به جذب گازهای اسیدی نمی‌باشد از آنجائیكه محصولات دگردیسی آمین شامل مولكول‌های تغییر یافته آمین به مولكول‌هایی است كه بعضی قادر به جذب گازهای اسیدی هستند و بعضی نیستند ، پس همه محصولات دگردیسی جزء هرزرفت آمین فعال نیست . غالبا بر‌آورد هرز‌روی دگردیسی آمین مشكل است ، زیرا  تیتراسیون الكالنیتی
 (
alkalinity titration ) برای تعیین غلظت آمین شامل همه مواد محلول می‌شود . نمك‌های مقاوم  در مقابل حرارت(heat stable salt ) شكل دیگری از هرز‌روی آمین فعال است . آمین و اسید تشكیل نمك‌هایی می‌دهند كه در برج احیاء قابل احیاء نیست.

 تعیین مقدار دقیق دگردیسی نیازمند آنالیز آزمایشگاهی محلول وا حد
می‌باشد .برای اینكار روشهای متعددی می‌توان استفاده نمود .

كروماتوگرافی گاز ، محصولات دگردیسی آمین
 (
Amine degrablaton produets
) و غلظت آنها را مشخص می‌كند و تیتراسیون
 نمك های مقاوم در برابر حرارت (
Hss ) همراه با كروماتوگرافی یونی ، غلظت و نوع آمینی كه بصورت نمك غیر‌قابل احیاء در‌آمده‌است را تعیین می‌كند .

مساله اصلی واكنش اسید با آمین به منظور تشكیل  نمك‌های مقاوم در مقابل حرارت ( Hss ) در محلول است كه قادر به احیاء‌سازی آن تحت عملیات احیاء‌سازی  نرمال نیستیم .سولفید هیدروژن  دی اكسیدكرن  در واكنش با آ‌مین تشكیل نمك های آمین می‌دهند كه در فرآیند احیاء سازی ،احیاء می‌شوند .  

 در دگردیسی محلول واحد به دو مورد توجه‌می‌شود اول اینكه با جداكننده‌های ورودی از ورود ذرات آلوده‌كننده آمین contaminant)) به سیستم جلوگیری نماییم و یا مواد آلوده‌كننده در منابع تغذیه آمین به سیستم كم نماییم . برای مثال با عیب‌یابی واحد تولید بخار می‌توان مقدار اكسیژن ورودی به سیستم را كاهش داد ، زیرا مواد‌آلوده‌كننده اكسیژنی باعث دگردیسی آمین می‌شوند . مثال دیگر جذب اسیدهای
 ارگانیك است كه نوعا در پالایشگاه به‌وسیله وا حد شستشوی آبی روی گاز ورودی صورت می‌گیرد (درصورت كاهش اسیدهای ارگانیك ، مقدار
HSS
سیستم كاهش
 می‌یابد .)

تكنولوژی‌های جدید جداسازی نیز مقداری از مواد آلوده‌كننده آمین را جدا
می‌نماید .انتخاب آمین و سیستم تصفیه‌گر برای هركاربردی مهم است . واحدهای عملیاتی كه با
MEA كار می‌كنند نوعاً به تصفیه‌كننده حرارتی (Reclaimer) نیازمند هستند . این تصفیه‌گرآمین را به نقطه جوش می‌رساند و غلظت یونهای نمك را جهت خارج سازی از سیستم بیشتر می‌نماید . از آ‌نجائیكه DEA و MDEA قبل از  اینكه به نقطه‌جوش برسند تجزیه می‌شوند .به همین دلیل تصفیه‌گر حرارتی (Reclaimer ) برای جداسازی محصولات دگردیسی آمین در چنین سیستم‌هایی توصیه نمی‌شود . برای MDEA
سیستم دفع محصولات دگردیسی از طریق تكنولوژی كه شامل
رزین‌های مبادله‌كننده یونی (
exchange resins ion)، سلول‌های الكترو‌شیمیایی (eleclcrochemical cells ) ووا‌حدهای تقطیر درخلاء (Vacaum distillation
)
می‌باشد صورت می‌گیرد . با این كار اكثر آمین‌های كمپلكس‌شده
 (
complexed amine ) به سیستم برگردانده می‌شوند .

تصیفیه‌گر كاستیكی (caustic treatment ) برای جذب HSS مورد استفاده قرار‌می‌گیرد ،اما این فقط یك محلول موقتی است. با ورود بازی قویتر از آمین ،جای آمین و كاستیك در فرمول ساختمانی نمك‌های مقاوم در برابرحرارت (HSS ) جا به جا می‌گردد و آمین آزاد می‌شود . این روش مسائل دیگری را برای سیستم می‌آفریند .  تصیفیه‌گر كاستیكی می‌تواند نمك‌های سدیمی را كه تعدادی حلالیت‌شان كم است و تعدادی دیگر دارای خوردگی زیاد هستند را تشكیل دهد. این جا‌مدات بصورت رسوباتی در كل سیستم ته‌نشین می‌شوند.

 بعلاوه ، نمك‌های مقاوم در مقابل حرارت (HSS ) و دگردیسی شیمیایی و حرارتی می‌تواند ظرفیت تصفیه را كاهش دهد . تخریب سریع ، الكانول آمین‌ها در دمای بالای 350 درجه فارنهایت دیده می‌شود . این دگردیسی (تخریب ) حرارتی ناشی از دمای بالای پوسته (Shell ) ریبویلر و یا دمای زیاد بخار در تصفیه‌كننده ناشی
 می‌گردد . دمای نرمال آمین درون برج احیاء را زیر 260 درجه فارنهایت عنوان
می شود . با روغن گرم و سیستم‌های حرارتی بخار ریسك تخریب حرارتی كم است زیرا متوسط دما در دماهای بالا عملی نیست .

درریبویلرهایی كه با گرمای مستقیم شعله عمل می‌‌كنند برای نگهداری دمای پوسته در دمای پایین است . پیشنهاد می‌كنیم كه دمای پوسته بین 300 تا 350 درجه فارنهایت نگهداری شود و نباید از 350 درجه فارنهایت تجاوز نماید .

1-5-هرزرفت مكا نیكی

 در طبقه‌بندی ساده‌ای از گازطبیعی و واحد باز یافت مایعات ، هرزروی
مكا نیكی را بزرگترین منبع هرزروی آمین بیان نموده‌اند. هرزرفت مكانیكی ، برداشت فیزیكی آمین از یك سیكل بسته عملیاتی تعریف می‌شود. نشانه های هرزرفت مكانیكی بصورت نشستی از دستگاهها و جدا‌كننده‌ها‌ی واحد قابل دید است .

هرز‌روی مكانیكی از تفاوت بین مقدار واقعی هرزروی واحد با محا سبه مجموع هرزروی تبخیری ماندگی ، حلالیتی و دگردیسی آمین بدست می‌آید .هرزروی مكانیكی بطور مجزا از طریق بازرسی و مرور شرح كار عملیات مشخص می‌گردد. جلوگیری از هرزرفت مكانیكی با تعمیر دستگاهها یا وسایل حاصل می‌شود .و این موارد باید توسط اپراتورهای واحد و یا فروشنده دستگاهها معین شوند . بعنوان مثال آمین تخلیه‌شده در فلش‌كردن دستگاه‌های مختلف واحد باید به سیستم برگردانده شود.