برای تصفیه گاز طبیعی از روش های مختلفی استفاده می شود که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد :

1-  Batch processes: پایه این فرآیندها برای جذب گازهای اسیدی بر حسب جذب فیزیکی یا جذب شیمیایی (بوسیله یک مایع یا یک جامد ) می باشد . در این فرآیندها نیازمند دو یا بیشتر از یک برج هستیم . بنابراین همیشه یکی از آنها در حا ل جذب گازهای اسیدی و دیگری در حال شارژ شدن می باشد . برای جریان های بالای گاز و موقعی که غلظت گازهای اسیدی بالاست ، هزینه های فرآیندهای Batch  قابل تصدیق نمی باشند .

2- Continuous processes : فرآیند های پیوسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند :

-Chemical solvents (حلال های شیمیایی )

1.     Amine :MEA/DEA/TEA/MDEA/DIPA/DGA

2.     کربنات پتاسیم داغ Hot potassium carbonate                     

3.     محلول های ترکیب شده Formulated solutions: aMDEA/Sulfinol

 _Physical solvents(حلال های فیزیکی)

_  Direct conversion (تبدیل مستقیم H2S)

_Membrane technologies (تکنولوژی غشا)


Natural gas sweeteningصفیه گاز طبیعی از روش های مختلفی است

 برای تفاده می شود که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد :

1-  Batch processes: پایه این فرآیندها برای جذب گازهای اسیدی بر حسب جذب فیزیکی یا جذب شیمیایی (بوسیله یک مایع یا یک جامد ) می باشد . در این فرآیندها نیازمند دو یا بیشتر از یک برج هستیم . بنابراین همیشه یکی از آنها در حا ل جذب گازهای اسیدی و دیگری در حال شارژ شدن می باشد . برای جریان های بالای گاز و موقعی که غلظت گازهای اسیدی بالاست ، هزینه های فرآیندهای Batch  قابل تصدیق نمی باشند .

2- Continuous processes : فرآیند های پیوسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند :

-Chemical solvents (حلال های شیمیایی )

1.     Amine :MEA/DEA/TEA/MDEA/DIPA/DGA

2.     کربنات پتاسیم داغ Hot potassium carbonate                     

3.     محلول های ترکیب شده Formulated solutions: aMDEA/Sulfinol

 _Physical solvents(حلال های فیزیکی)

_  Direct conversion (تبدیل مستقیم H2S)

_Membrane technologies (تکنولوژی غشا)

بیشتر این محلول ها قابلیت احیا شدن در یک سیکل از همان فرایند را دارند. بنابراین حلالهای استفاده شده در یک دستگاه بعد از یک بار استفاده دور ریز نمیشوند. گاز بطور مداوم از سیستم جذب عبور می کند و حلال نیز مسیر خود را در سیستم احیا که شامل آزاد کردن گازهای اسیدی است طی می کند و دوباره به قسمت جذب بر میگردد.

 

                                                                               Amine  processes

در بیشتر فرآیندهای شیرین سازی گاز، ازمحلول آلکانول آمین استفاده میشود. آنها الکل های مشتق شده از آمونیاک می باشند. فرایندهای آمین از دو جزء تشکیل شده اند:

فرایند فشار بالا در برج جذب،که اندازه ی برج به جریان گاز ترش و فشار بستگی دارد و سیستم فشار پائین احیاء که سایز آن اساسا" مطابق با جریان آمین در گردش می باشد.

 

Hot Potassium Carbonate:

 

کربنات پتاسیم(3 K2CO) یکی دیگر از مواردی است که می تواند با گازهای اسیدی واکنش دهد.

در این روش بدون اینکه نیازی باشد، کربنات پتاسیم سرد گردد،فقط با کم کردن فشار در برج احیاء ، محلول احیاء می شود. در این روش برج جذب و احیاء هر دو در دمای بین      (116-110)سانتیگراد کار می کنند.

 

Formulated Solutions

 

این محلول های ترکیب شده هم خانواده آمین ها،هستند .شهرت آنها بواسطه کاهش اندازه تجهیزات و صرفه جویی در انرﮋی، در مقایسه با بقیه آمین ها ست. طیف گسترده ای از این محلول های شیمیایی با پایه MDEA تهیه شده اند. سود استفاده از این ترکیبات برای یک واحد عبارتند از : افزایش ظرفیت گاز، کاهش خوردگی ، کاهش انرﮋی مورد نیاز و کاهش جریان آمین در گردش

 .  

Physical Solvent: 

 

در فرایند های حلال فیزیکی ، حلال بدون هیچ واکنش شیمیایی گازهای اسیدی را جذب می کند . حلال های فیزیکی هیدرو کربن های همراه گازرا در خود حل می کنند . (مخصوصا″ هیدرو کربن های سنگین ) . این فرایند ها از جهت اینکه برای دفع گازهای اسیدی نیاز به حرارت نداشته یا مقدار آن کم است،ممتاز می باشند. حلالیت در مرحله اول و مهم ترین آن به فشار بخار و در مرحله دوم به دما بستگی دارد. بالا بودن فشار بخار گاز اسیدی و دماهای پائین ، حل شوندگی  CO2وH2 S را در حلال افزایش می دهد. عملیات باز یافت بوسیله انبساط های پیاپی صورت می گیرد.

 

Direct Conversion of H2S

 

در این فرایند از واکنش شیمیایی برای تبدیل H2 S به گوگرد توسط اکسید کردن استفاده می شود. این واکنش ها بطور معمول بر پایه واکنش بین2 H2 S,O یا H2 S ,SO2استوار هستند.

بازده ی هر دوی این واکنش ها آب و گوگرد می باشد. این فرایندها هر کدام دارای مجوز و کاتالیست های مخصوص هستند.

این فرایند ها بطور مستقیم می توانند برای تصفیه گاز بکارروند ولی در جائیکه جریان گاز زیاد باشد میتوانند بطور مشترک با فرایندهای شیمیایی و فیزیکی بکارروند.

 

          Membrane Technologies:

 

گاز با عبور از یک فیلم ریز پلی مریک ازیک منطقه  فشار بالا به یک منطقه فشار پائین باعث جدا سازی گازهای اسیدی می شود. بنابر این گازی که از غشاء عبور می کند دارای فشار پائین است. سیستم غشاء برای جذب حجم زیادی از CO2 مورد استفاده قرار می گیرد.

فاکتورهایی که برای این نوع  جداسازی مد نظر می باشند عبارتند از :

ترکیب گاز ، اختلاف فشار و دما .